BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 105/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại Thung Lộ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 8294/UBND-ĐC ngày 17/12/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việcthăm dò đá vôi trắng tại khu vực Thung Lộ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh NghệAn của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại quốc tế Vũ Hoàng. Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích21,83ha đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạmthời cấm hoạt động khoáng sản (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại công văn số 1701/NN .LN ngày 28/9/2007, của Sở Văn hoá-Thông tin tạicông văn số 1588/SVHTT-DSVH ngày 20/9/2007, của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ Antại công văn số 2376/CV-TaH ngày 01/10/2007).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa mỏ đá vôi trắng nêu trên vàotrong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xinthăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 8294/UBND-ĐC ngày17/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực Thung Lộ, xã Tân Hợp, huyệnTân Kỳ, tỉnh Nghệ An.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam