TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 105/CT-TTHT
V/v Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thai Corp International (Việt Nam)
Địa chỉ 107 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình
Mã số thuế : 0310084553

Trả lời văn bản số201- 2011/TCI-TCKT ngày 20/11/2011 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP cóý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2, điểm 3 mục II Phần A Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày31/12/2008 của Bộ Tài chínhhướngdẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanhtại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định đối tượng không ápdụng: “2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiệncung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ đượcthực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi tráchnhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửakhẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đếnviệc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam.

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi tráchnhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hoá cho đến điểm giao hàng tại cửakhẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đếnviệc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam.

3. Tổ chức, cánhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài ViệtNam.”

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp Công ty Berli Jucker Logistic (BJL) là Công ty ở nước ngoài,cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá từ cảng nước ngoài đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam cho Côngty, Công ty chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng,chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam thì dịch vụ giao nhận vận chuyển này khôngthuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC nêu trên(dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam).

Cục ThuếTP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
- Phòng KT2
- Lưu: HC, TTHT
2740_223034 (26/12/2011) vdhien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh