TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 348/HQLC-NVng ày 15/03/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và công văn số 1322/HQHP-NV ngày 28/03/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan - Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/04/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1443/TCHQ-GSQL trao đổi ý kiến đối với Bộ Công Thương về nội dung vướng mắc thủ tục xuất khẩu, thủ tục tái xuất đối với hàng hóa xuất khẩu,hàng hóa tái xuất (hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất) tại cửa khẩu phụ Bản Vược – Bát Xát do Chi cục Hải quan Bát Xát – Cục Hải quan tỉnh Lào Cai quản lý.Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan – Cục Giám sá quản lý về Hải quan thông báo nội dung trên để các đơn vị được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức