ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 105/UB
V/v thi hành Chỉ thị 299/TTg của Thủ Tướng Chánh phủ đo đạc điều tra ruộng đất

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 1983

Kính gởi:

- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, và quận ven.
- Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và Mặt trận ở thành phố.

Đồng kính gởi:

- Các cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học Trung ương và các lực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố.

Chấp hành Chỉ thị 299/TTg của Thủ TướngChánh phủ, từ tháng 11-1981 đến nay, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác đođạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất, theo kế hoặc chung của cả nước.

Công tác điều tra ruộng đất lầnnày, nhằm nắm chắc lại từng loại diện tích ruộng đất hiện có trên địa bàn thànhphố; chất luợng ruộng đất và từng đối tượng (cơ quan, đơn vị và cá nhân) quảnlý sử dụng hiện nay, để có đầy đủ số liệu cơ bản về ruộng đất, phục vụ cho côngtác quy hoạch, lập kế hoạch xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàngnăm và nhiều năm, đồng thời để lập bản đồ và sổ bộ địa chánh của Nhà nước, tiếntới thống nhất quản lý, sử dụng ruộng đất trong cả nước, từ Trung ương đến cơsở.

Vừa qua, Ban Quản lý ruộng đấtthành phố, đã cùng với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện côngtác này, đến nay đã hoàn thành một số việc như: đo đạc được 50% tổng số xã, 16%tổng số phường; phân hạng được 33% tổng số xã, 14% tổng số phường và đăng kýthống kê đươc 30% tổng số xã và 9% tổng số phường có sử dụng ruộng đất. (Thànhphố có 85 xã và 36 phường phải tiến hành điều tra ruộng đất).

Nhìn chung công tác tiến hànhcòn chậm, nhiều nơi chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và giáo dụcquần chúng và cán bộ, đảng viên thông suốt để thi hành đầy đủ kế hoạch đề ra;còn có hiện tượng buông lơi lãnh đạo, khoán trắng cho cán bộ quản lý ruộng đấtlàm, huyện khoán cho xã, xã chờ huyện, các sở, ban, ngành, cơ quan, xí nghiệp,đoàn thể (kể cả Trung ương và thành phố) chưa có sự phối hợp tốt, cũng như cósử dụng ruộng đất nhưng chưa phối hợp với chánh quyền địa phương để kê khaiđăng ký ruộng đất của cơ quan, đơn vị mình…

Để bảo đảm công tác điều traruộng đất sắp đến tiến hành thuận lợi, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian theoquy định của Trung ương và thành phố vào giữa năm 1983, Thường trực Uỷ ban nhândân thành phố lưu ý các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, cácsở, ban, ngành, đoàn thể và mặt trận ở thành phố, và yêu cầu các cơ quan, xínghiệp, bệnh viện, trường học Trung ương, các lực lượng võ trang đóng trên địabàn thành phố, thực hiện một số việc chủ yếu như sau:

1. Từng quận, huyện cần kiểmđiểm lại kết quả công việc đã làm vừa qua, xem xét những việc còn lại phải làmđể có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện sắp đến đồng thời bố trí phân công cánbộ, lực lượng và chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết, tập trung chỉ đạothực hiện hoàn thành công việc theo thời gian nói trên.

2. Các sở, ban, ngành chức năngcó liên quan ở thành phố cần phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực với Ban quảnlý ruộng đất thành phố trong việc giải quyết các yêu cầu về vật tư, tài chánh…tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý ruộng đất thành phố, các quận, huyệnhoàn thành được nhiệm vụ.

3. Đề nghị các đoàn thể quầnchúng và Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ban quản lý ruộng đất thành phố và Uỷban nhân dân các quận, huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dụcquần chúng và đoàn thể mình, góp phần thực hiện tốt kế hoạch của thành phố.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thểở thành phố và các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện Trung ương và cáclực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố, cần soát lại việc quản lý, sửdụng ruộng đất ở từng cơ quan, đơn vị mình để kịp thời kê khai đăng ký cho cácHội đồng đăng ký thống kê ruộng đất ở từng địa phường, xã theo quy định trongThông tư số 32/UB ngày 7-11-1981 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Công tác điều tra ruộng đất lầnnày tiến hành trong cả nước, Trung ương đã xác định là một trong những công táctrọng tâm trong kế hoạch 5 năm (1981- 1985) đồng thời tạo điều kiện thuận lợicho việc điều chỉnh ruộng đất cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa đối với nôngthôn. Yêu cầu các sở, ban, ngành ở thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyệncần quan tâm chỉ đạo đúng mức; đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương và cáclực lượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố gương mẫu chấp hành tốt chủtrương chung của Trung ương và hỗ trợ tích cực, góp phần cho thành phố thựchiện thắng lợi Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành đúng thờigian theo quy định của Nhà nước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp