BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1050/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng Bạc Liêu

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 134/SXD-QLXD ngày 06/4/2011 của Sở Xây dựng Bạc Liêu về việc áp dụng định mứcxây dựng, tiêu chuẩn xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Về định mức xây dựng:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạoviệc rà soát, hoàn chỉnh hệ thống định mức xây dựng. Vì vậy, đề nghị Sở Xâydựng Bạc Liêu tập hợp những định mức xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ở địaphương công bố hoặc những định mức cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp đồng thờigửi về Bộ Xây dựng để công bố cho các ngành, địa phương khác tham khảo, ápdụng. Trong khi chờ việc rà soát lại hệ thống định mức xây dựng thì việc quảnlý định mức thực hiện theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

2. Về tiêu chuẩn xây dựng:

Theo Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 01/8/2007 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Xây dựng đang tổ chức rà soát, chuyểnđổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có các tiêu chuẩnvề thi công và nghiệm thu cọc. Các ý kiến góp ý của Sở Xây dựng Bạc Liêu sẽđược xem xét và tiếp thu.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng BạcLiêu tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn