BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1050/TCT-CS
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1255/CT-THNVDT ngày 05/02/2009 của Cụcthuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc thựchiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 của Bộ Tài chính quy định:

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng dẫn tại khoản 1 Mục nàyvà doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản,dệt may, da giày, linh kiện điện tử được gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tạiMục III Thông tư này".

Tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên quyđịnh:

"Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn nộp thuếđược xác định như sau:

a) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, là số thuế thu nhậpdoanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 sau khi đã được giảm thuế theo hướng dẫntại Mục II Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chếbiến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, là số thuế thunhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý năm 2009 đối với thu nhập từ các hoạt độngnày.

Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế thu nhậpdoanh nghiệp tạm tính của các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm,thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử với số thuế thu nhập doanh nghiệptạm tính của các hoạt động khác thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính củacác hoạt động sản xuất chế biến được gia hạn xác định theo tỷ lệ % giữa tổngdoanh thu của các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến được gia hạn trên tổngdoanh thu của doanh nghiệp năm 2008".

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp phátsinh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ nhiều hoạt động kinh doanh khácnhau thì việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với số thuế thu nhập doanhnghiệp tạm tính của các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷsản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết vàthực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn