ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/UBND-TM
V/v tăng cường quản lý việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Tiền Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn th tnh;
- Ch tch y ban nhân dân các huyện, thành, th.

Thchinchđo ca Th tưngChính ph tại Ch th s 04/CT-TTgngày 08/3/2013 về việc tăng cưng qun sn xut, kinh doanh s dng mũ bảohiểmkhi tham gia giaothông, y ban nhân dân tnh yêucầu:

1.Ban An toàn giao thông tnh; y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã t chccácđt tuyên truyền, vận đngngưitham gia giao thông đội mũ bo hiểm đúng quy chun, có ngun gc rõ ràng; không đội mũ bảo hiểm mt cách hình thức, đối phó.

Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn th tnh, y ban nhân dân các huyện, thành ph, th xã, doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên tuyền, vận động cán b, công chc, viên chc, ngưi lao động gương mẫu chp hành các quy định v sdng mũ bảo hiểm khi thamgia giao thông.

2. Sở Khoa hc Công ngh ch trì, phi hp vi S Công Thương, S Giao thông vn ti, Công an tnh có biện pháp tăng cưng qunlý, kiểm tra cht lưng mũ bảo hiểm s dng cho ngưi đi xe mô tô, xe gn máy khi tham gia giao thông,nht là việc snxut,kinh doanh dán tem,nhãn.

3. Sở Công Thương ch trì,phihpvicácsở, ban, ngành tnh và y ban nhân dân các huyện, thành ph,th tăng cưng công tác quản lý th trưng, tchc thanh tra, kiểm tra việc sn xuất, nhp lu, kinh doanh mũ bo hiểm khôngđúng quy đnh, không đm bảo cht lưng, xửlý nghiêm các trưng hợpvi phạm theo quy định ca pháp lut; đng thi x ngay việc bày bán mũ bohiểm tràn lan trên các đường giao thông, ph, gây cản tr giao thông và thiếumquan.

4.Công an tnh ch đo lc lưng cnh sát giao thông tăng ng kiểm tra,xlý các trưnghpngưitham gia giao thông không đội mũ bảo him, đi mũ bohiểmkhông đúng quy cách.

5.Th trưng các sở, ban, ngành, đoàn th tnh, Ch tch y ban nhân dân cáchuyện, thành ph, th chu trách nhiệm thc hin các ni dung nêu trên.

Sở Khoa hc Công nghệ, S Công Tơng, Công an tnh; y ban nhân dân các huyện,thành ph, th xã định k hàngtháng báo cáo Ban An toàn giao thông tnh đểtng hp.

6. Đnh kỳhàng quý, Thưng trực Ban An toàngiao thông tnh chủtrì, phi hợp với các đơn vị liên quan báo cáo y ban An toàn giao thông Quc gia, Ch tch y ban nhândân tnh v kết qu thc hiện cácni dung nêutrên./.

(Đínhm Ch th s 04/CT-TT g ngày 08/3/2013 ca Th tưng Chính phủ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều