BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/LĐTBXH-BTXH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 02/2000/CT-TTg ngày 9/3/2001

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương

Thực hiện Chỉ thị 02/2001/CT-TTg ngày 9/3/2001của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặcbiệt khó khăn” 2001-2002, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnmột số công việc sau:

1- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thựchiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2000.

- Những kết quả cụ thể, mặt được, mặt chưa được

- Những nguyên nhân

- Những khó khăn.

2- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền tạora chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tácchăm sóc, bảo vệ trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nóiriêng, đồng thời xây dựng phương án thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ emđặc biệt khó khăn 2001-2002 bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

- Mục tiêu tổng quát

- Mục tiêu cụ thể

- Các giải pháp thực hiện:

+ Tuyên truyền giáo dục.

+ Các giải pháp về hỗ trợ đời sống.

+ Các giải pháp hỗ trợ về sức khoẻ, phục hồichức năng.

+ Các giải pháp hỗ trợ về học văn hoá, học nghềtạo việc làm.

+ Các giải pháp lồng ghép.

+ Các giải pháp huy động nguồn lực (ngân sáchTrung ương, ngân sách địa phương, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước).

+ Về kiểm tra giám sát.

- Những đề xuất kiến nghị

+ Về tổ chức thực hiện

+Về cơ chế chính sách

+ Về nguồn lực

3- Nắm chắc tình hình, số lượng trẻ em có hoàncảnh đặc biệt khó khăn (trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em tàntật, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị nhiễm HIV/AISD và trẻ em bị nhiễmchất độc hoá học).

4- Tổ chức thực hiện tốt chính sách của Nhà nướcđã ban hành liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn (trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em tàn tật, trẻ em langthang, trẻ em con hộ quá nghèo, trẻ em nghiện ma tuý, trẻ em bị xâm hại tìnhdục, trẻ em bị hậu quả chất độc hoá học...) chính sách trợ cấp xã hội thườngxuyên, chính sách khám chữa bệnh miễn phí; chính sách miễn, giảm học phí; chínhsách dạy nghề tạo việc làm, chính sách phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật.

5- Phối hợp với Đoàn thanh niên và các ngành cóliên quan tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu các Trung tâm, các làng trẻmồ côi, hỗ trợ thêm đời sống vật chất và tinh thần cho các em; quyên góp quầnáo, thuốc men, sách vở, tiền để giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn ở cộng đồng,tư vấn, giúp đỡ để các em trở về với gia đình, trở về với trường lớp, được đihọc như mọi trẻ em khác.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn là công việc hết sức cần thiết bức xúc. Bộ Lao động-Thương binh và Xãhội yêu cầu các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cần có kế hoạch, giải pháp,cụ thể tích cực để tham gia hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiệntốt Chỉ thị 02/2001/CT-TTg ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai“Năm xã hội tình nguyện vì trẻ em đặc biệt khó khăn” 2001-2002.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếucó vướng mắc khó khăn, các Sở Lao động-Thương binh - Xã hội cần kịp thời báo cáovới Bộ Lao động-Thương binh - Xã hội để có giải pháp khắc phục tháo gỡ./.

K/T BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNGĐàm Hữu Đắc