BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/BNN-XD
V/v chỉ định Tư vấn thiết kế dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nộidung trong Thông báo của Văn phòng Chính phủ số 188/TB-VPCP về kết luận của Thủtướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa; ngày25/8/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 2290/QĐ-BNN-KH cho lập dự án đầu tư (DAĐT) xây dựng Hệ thống thủy lợi (HTTL)sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1996 đếnnăm 1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Tổng công ty Tư vấn xâydựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (nay làDAĐT); nhưng do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nên chưa phê duyệt DAĐT xây dựngHTTL sông Lèn.

Hiện nay biếnđổi khí hậu đang có xu hướng xấu đi, xâm nhập mặn ngày một sâu vào nội địa; dẫnđến thiếu nước ngọt nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống của người dân ở cáchuyện ven biển Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa. Thực tế đòi dự án HTTLsông Lèn cần được đầu tư xây dựng sớm. Ngày 05/8/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa cóvăn bản số 4099/UBND-NN ; trong đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn giao cho HEC tiếp tục Khảo sát, lập DAĐT xây dựng HTTL sông Lèn.

Dự án Hệ thốngthủy lợi sông Lèn có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. Để đẩy nhanh tiến độ, chấtlượng lập dự án và tận dụng tài liệu, kết quả nghiên cứu trước đây, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hìnhthức chỉ định thầu tư vấn Khảo sát, lập dự án đầu tư, Khảo sát, lập thiết kế kỹthuật & bản vẽ thi công - dự toán và tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo đánh giátác động môi trường của dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, Thanh Hóa.

Kính trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng;
- UBND, Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hóa;
- Vụ KH;
- Ban 3, HEC;
- Lưu VT, XD (5b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát