BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1051/BXD-KTXD
V/v: áp dụng định mức xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3132/SXD-QLKT ngày 19/5/2011 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc áp dụng định mứcxây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạoviệc rà soát, hoàn chỉnh hệ thống định mức xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xâydựng Hà Nội tập hợp những định mức xây dựng đã được các cấp có thẩm quyền ở địaphương công bố, áp dụng hoặc những định mức cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợpđể Bộ Xây dựng công bố cho các ngành, địa phương khác tham khảo, áp dụng. Trongkhi chờ việc rà soát lại hệ thống định mức xây dựng thì việc quản lý định mứcthực hiện theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng vềHướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Cụ thể, đối vớinội dung nêu trong công văn số 3132/SXD-QLKT ngày 19/5/2011 Sở Xây dựng Hà Nộirà soát, hoàn chỉnh trình UBND thành phố Hà nội công bố để tham khảo, áp dụngcho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội và gửi kết quả về Bộ Xâydựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chínhphủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng HàNội tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn