BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1051/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho DNCX

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH 4P
(Địa chỉ: xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)

Trảlời công văn số 12/08/CV-4 P ngày 18/2/2009 của Công ty TNHH 4P về thủ tục hảiquan đối với hàng hóa gia công cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại điểm II.2 công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 về thủ tụchải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp nội địanhận gia công làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa chothương nhân nước ngoài tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất theohướng dẫn tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004.

Theođó, Công ty làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm gia công theohướng dẫn tại khoản III, mục II và khoản VII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đốivới hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. Tờ khai nhập khẩu được đăngký theo mẫu HQ/2002-NK và tờ khai xuất khẩu được đăng ký theo mẫu HQ/2002-XK.

Tổngcục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan cóliên quan để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- HQ Hải Phòng;
- HQ TP. Hà Nội;
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh