BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/TCHQ-TXNK
V/v xác định thiết bị, dụng cụ y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Y tế.

Để có cơ sở xử lý chính xác thuếGTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng đèn hồng ngoại và miếng chườm lạnhkhông tẩm dược chất, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5985/TCHQ-TXNK ngày11/10/2013, số 6449/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2013 và công văn số 8008/TCHQ-TXNKngày 24/12/2013 gửi Bộ Y tế đề nghị có ý kiến xác định 02 mặt hàng nhập khẩunêu trên có là thiết bị y tế không? Tiêu chí để phân biệt hàng hóa dùng cho ytế với hàng hóa dùng cho các mục đích khác.

Bộ Y tế đã có công văn số 189/BYT-TB-CT ngày 16/1/2014 về việc xác định thuế suất thuế GTGT trang thiếtbị y tế. Tuy nhiên, tại công văn này, Bộ Y tế chưa có ý kiến cụ thể xác định 2mặt hàng trên có là thiết bị y tế không? …như đề nghị của Tổng cục Hải quan (BộTài chính) tại các công văn dẫn trên để làm cơ sở cho cơ quan hải quan xác địnhthuế suất thuế GTGT theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)kính đề nghị quý Bộ sớm có ý kiến cụ thể đối với 02 mặt hàng trên và gửi vềTổng cục Hải quan trước ngày 15/02/2014.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp côngtác của quý Bộ!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết);
- Công ty TNHH Phi Long (để biết);
(Số 69 đường Võng Thi, P. Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường