BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10512/BCT-XNK
V/v hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Đồng Tâm
(Số 37, đường Lục Niên, khối Phúc Vinh, phường Vinh Tân, Tp. Vinh, Nghệ An)

Trả lời công văn số 0310/KH-XNK ngày 11 tháng 10 năm 2010của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Đồng Tâm đề nghị hướng dẫn thủ tụctạm nhập tái xuất một số sản phẩm thuốc, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại vềhoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia côngvà quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì những hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuấtkhẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hànghóa thuộc Phụ lục số 02, số 03 kèm theo Nghị định này (nếu có quy định cấpphép) thì phải xin giấy phép tạm nhập tái xuất tại Bộ Công thương.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa thuộc Phụ lục số 03 Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên, ngày 23 tháng 6 năm 2010, Bộ Công thương đã cócông văn số 6147/BCT-XNK gửi Tổng cục Hải quan. Theo đó, chỉ những hàng hóa thuộcdiện phải xin giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu của Bộ quản lý chuyênngành hoặc Bộ Công thương thì khi tạm nhập tái xuất mới phải xin giấy phép củaBộ Công thương. Đối với những hàng hóa thuộc hình thức quản lý như đăng ký sốlưu hành, giấy phép khảo nghiệm, Công ty làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại cơquan hải quan, không phải xin giấy phép của Bộ Công thương.

Bộ Công thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh