BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 62/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Dầu Việt Nam.
(đ/c: số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM)

Trả lời công văn số 9066/DVN-SPD /C ngày 27/11/2012của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

1. Về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng:

Khi thực hiện tái xuất theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 62/2012/TT-BTC và thanh khoản tờ khai tạm nhậptheo quy định tại Điều 4 Thông tư số 62/2012/TT-BTC , Tổngcông ty Dầu Việt Nam nộp 01 bản chụp liên 2 hóa đơn mua xăng dầu từ bản gốc đãlập, giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (hoặc người được giám đốc ủy quyền) kýxác nhận trên bản chụp (xuất trình bản gốc để công chức hải quan đối chiếu khithực hiện thủ tục hải quan tái xuất xăng dầu và thanh khoản tờ khai tạm nhậptheo quy định).

2. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hànhchính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thìviệc Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện thanh khoản sai thời hạn quy địnhkhông thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Dầu Việt Nambiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN (để p/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, số 1 Khâm Thiên, Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn