TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/GSQL-GQ3
V/v chuyển nhượng 01 xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng của ĐSQ Vương quốc Campuchia tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội
(Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quánVương quốc Campuchia tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 486/2013/RECH ngày 16/9/2013 của Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội vềviệc đề nghị được thực hiện thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu BMW X6,sản xuất năm 2008, 05 chỗ ngồi, số khung 5UXFG43538L221041, số mày06706835N54B30A mang tên Văn phòng Quân sự - Đại sứ quán Vương quốc Campuchiatại Hà Nội, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2Mục IV Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của cácBộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao, khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở ý kiến của Cục Lễ tân Nhà nước(Bộ Ngoại giao) tại công văn số 937/LT-ƯĐMT ngày 22/10/2013, đề nghị Đại sứquán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thànhphố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp giấy phép chuyển nhượng chiếcxe ô tô nêu trên theo quy định.

Nhân dịp này, Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Vương quốcCampuchia tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha