BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QLLĐNN-ĐL-CM
V/v: Hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụđưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 09/6/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Côngvăn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN về việc triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc.Tuy nhiên, do đến thời điểm thực hiện, đã phát sinh thêm một số chi tiết cầnhai bên thảo luận, làm rõ, nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tạmdừng triển khai. Hiện nay, cơ quan chức năng hai bên đã thống nhất xong. Cục Quảnlý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp tiếp tục gửi hồ sơ để Cụcxem xét giải quyết. Ngoài ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước lưu ý thêm một sốnội dung sau:

1. Các doanh nghiệp xin phía Đài Loan cấp phép hoạt động,ngoài các hồ sơ theo hướng dẫn tại phụ lục công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN ra, cầnbổ sung Giấy xác nhận không vi phạm quy địnhvề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Cục Quản lý lao động xin gửi kèm mẫu Bản cam kết đã thốngnhất với phía Đài Loan.

3. Do thực tế có rất ít các công ty dịch vụ việc làm ĐàiLoan tiếp nhận lao động thuyền viên tàu cá gần bờ được phía Đài Loan xếp loạiA, nên các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia cung ứng lao động thuyền viên tàucá của Việt Nam có thể hợp tác với công ty dịch vụ tiếp nhận thuyền viên tàu cáđược phía Đài Loan xếp loại B theo kết quả đánh giá, xếp loại mới nhất. Cáccông ty tiếp nhận thuyền viên tàu cá của Đài Loan phải có tài liệu chứng minhkinh nghiệm bằng các báo cáo số lượng thuyền viên tàu cá gần bờ đã tiếp nhận vàquản lý có xác nhận của chủ tàu, hoặc của các Hội nghề, Công hội, Hiệp hội dịchvụ việc làm mà công ty là thành viên.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệpbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Văn phòng KT-VH VN tại ĐB;
- Hiệp hội XKLĐ VN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý lao động VN tại ĐL;
- Lưu VT, QLLĐNN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

BẢN CAM KẾT

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tuyển chọnngười lao động để đưa đi làm việc tại Đài Loan. Trong trường hợp người lao độngdo công ty chúng tôi đưa sang Đài Loan bỏ hợp đồng bị cơ quan có thẩm quyền củaĐài Loan buộc về nước, thì thứ tự trách nhiệm chi trả chi phí đưa về nước vàchi phí thu dung của người lao động trước tiên thực hiện theo quy định pháp luậtcủa Đài Loan. Khi bên chi trả là người lao động Việt Nam, thì người lao động ViệtNam hoặc gia đình người lao động phải chi trả. Trườnghợp người lao động chưa có khả năng chi trả, công ty chúng tôi đồng ý tạmứng tiền để chi trả thay chi phí đưa về nước và chi phí thu dung cho Bộ Lao độngtrong vòng 01 tháng sau khi nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Nếu không thực hiệnnghĩa vụ tạm ứng tiền trả thay nêu trên, Bộ Lao động có thể căn cứ quy địnhpháp luật liên quan hủy giấy phép củacông ty. Nay lập Bản cam kết này làm căn cứ./.

Ngày...tháng... năm ...

Công văn 1052/QLLĐNN-ĐL-CM 2015 hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc