BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1052/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị chuyên dụng có thời hạn

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: BanQuản lý Dự án vệ tinh nhỏ

Trảlời công văn số 02/VTN ngày 20/02/2009 của Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ vềviệc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 31 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm1.1, mục I, phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chínhđề nghị Ban Quản lý Dự án vệ tinh nhỏ liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quancửa khẩu nơi Đoàn chuyên gia của công ty EADS (Pháp) sẽ nhập cảnh để được hướngdẫn giải quyết cụ thể thủ tục tạm nhập tái xuất có thời hạn đối với một sốthiết bị chuyên dụng nhằm phục vụ đo đạc và khảo sát mức tín hiệu nhiễu ảnhhưởng tới Trạm điều khiển vệ tinh tại vị trí lắp đặt.

Tổngcục Hải quan trả lời để Ban Quản lý Dự án biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh