BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1052/TCT-TNCN
V/v giải đáp vướng mắc trong việc kiểm tra, thanh tra thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 292/CT-TNCN ngày 16/02/2009 của Cục thuếtỉnh Gia Lai về vướng mắc trong công tác kiểm tra, thanh tra thuế thu nhập đốivới người có thu nhập cao, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết 4.1 điểm 4, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "quyết toán thuế tại cơ quan thuế ápdụng đối với cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên".

Tại tiết 4.3.2, điểm 4.3, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "cá nhân có thu nhập ổn địnhtại một cơ quan chi trả thu nhập nhưng có thu nhập phát sinh ở những nơi khácthì được lựa chọn nộp tờ khai quyết toán thuế năm cho cơ quan thuế địa phươngnơi làm việc chính hoặc cơ quan thuế nơi có thu nhập phát sinh nhiềunhất".

Theo đó, cá nhân có thu nhập ổn định tại một cơ quan chi trảthu nhập nhưng có thu nhập phát sinh ở những nơi khác thì phải thực hiện quyếttoán thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi làm việc chính hoặc cơ quan thuế nơicó thu nhập phát sinh nhiều nhất.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể,trường hợp kiểm tra tại cơ quan chi trả thu nhập nếu Cục Thuế phát hiện cótrường hợp vi phạm thì phải lập biên bản với từng cá nhân có vi phạm đồng thờixác nhận số thuế thu nhập còn thiếu, trên cơ sở đó ra Quyết định xử lý về thuếvới từng cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương