VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1052/VPCP-KTTH
V/v UBND thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các giải pháp để thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, góp phần cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 5107/TTr-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2009 và ýkiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8767/BKH-KTĐP &LT ngày 13tháng 11 năm 2009), Tài chính (công văn số 16736/BTC-NSNN ngày 25 tháng 11 năm2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 69/BNN-NL ngày 08 tháng01 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 9051/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 12năm 2009), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 3992/LĐTBXH-KHTC ngày22 tháng 10 năm 2009), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4042/BTNMT-KHngày 28 tháng 10 năm 2009), Thông tin và Truyền thông (công văn số 3417/BTTTT-KHTC ngày 26 tháng 10 năm 2009), Xây dựng (công văn số 2308/BXD-QLNngày 23 tháng 10 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về quản lý, điều hành ngân sáchvà một số loại phí, lệ phí trên địa bàn (trừ viện phí): đồng ý với đề nghị củaBộ Tài chính tại công văn số 16736/BTC-NSNN ngày 25 tháng 11 năm 2009. Bộ Tàichính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

2. Về chính sách viện phí và vệsinh an toàn thực phẩm: Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liênquan báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất những giải pháp xử lý vướng mắc,khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản: BộGiao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quanliên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết bảo đảmđẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và tìm kiếm huy động các nguồn vốn đầu tư.

4. Về bổ sung vốn, danh mục dự ánđầu tư thuộc chương trình mục tiêu:

a) Về dự án đầu tư xây dựng Khucông nghệ cao thành phố: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Kếhoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư, mức hỗ trợtừ ngân sách nhà nước để bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm theo quy địnhcủa Luật ngân sách nhà nước.

b) Về thực hiện Quy hoạch thủy lợichống ngập úng trên địa bàn: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dựán, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng xem xéttính khả thi của dự án và tiến độ triển khai thực hiện, trên cơ sở đó Bộ Kếhoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định về nguồn vốn bổ sung.

c) Về bổ sung danh mục dự án đầu tưxây dựng ký túc xá sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ: đồng ý về nguyêntắc, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về lĩnh vực thông tin và truyềnthông: đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số3417/BTTTT-KHTC ngày 26 tháng 10 năm 2009, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trìphối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo các Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ về quản lý trò chơi trực tuyến và quản lý truyềnhình trả tiền trình Thủ tướng Chính phủ.

6. Giao các Bộ: Tài nguyên và Môitrường, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội,Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét giải quyết vàtrả lời những vấn đề khác nêu tại Tờ trình số 5107/TTr-UBND ngày 02 tháng 10năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; trường hợp vượt thẩm quyềnbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KGVX, KTN, ĐP, NC, PL, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Văn Phượng