BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thực hiện công văn số 8307/BTC-TCHQ ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.
Trả lời công văn số 965/HQGLKT-NV ngày 14/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Trường hợp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu chưa có bãi hạ tải trong khu vực cửa khẩu, Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum báo cáo Lãnh đạo tỉnh để bố trí sắp xếp xây dựng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời thống nhất với các đơn vị Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông và đơn vị có liên quan sắp xếp vị trí hạ tải tại địa điểm ngay sau cửa khẩu, bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ.
- Trường hợp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu đã bố trí được bãi hạ tải thì Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum báo cáo UBND tỉnh và yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan bố trí đủ lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông tại cửa khẩu để phối hợp xử lý hạ tải theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (b/c);
- UBND tỉnh Kon Tum (b/c);
- Sở Giao thông tỉnh Kon Tum (để p/h);
- Sở Công an tỉnh Kon Tum (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái