BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân phối hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua kho ngoại quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công thương (Cục Xuất nhập khẩu)
Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương đối với trường hợp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc phân phối hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài thông quan kho ngoại quan, cụ thể như sau:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đưa hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan, sau đó thực hiện chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan cho doanh nghiệp khác để thực hiện thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.
Trong trường hợp này, hàng hóa của doanh nghiệp từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan chưa được coi là nhập khẩu vào Việt Nam. Việc chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan cho doanh nghiệp khác để nhập khẩu vào nội địa có được coi là hoạt động phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay không?
Do chưa rõ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện phân phối hàng hóa thông qua kho ngoại quan có chịu sự điều chỉnh của Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công thương hay không? Để có cơ sở trả lời Cục Hải quan địa phương thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công thương có ý kiến cụ thể về nội dung vướng mắc trên.
Tổng cục Hải quan rất mong sớm nhận được ý kiến của quý Bộ.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Bình Dương (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái