BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1052TCT/ĐTNN
V/v: trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Long An

Trảlời công văn số 269/CT-TTHT ngày 24/01/2005 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghịhướng dẫn về thủ tục, hồ sơ về thuế GTGT đối với hàng hóa gia công xuất khẩuchuyển tiếp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại tiết đ1, điểm 1, Muc III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa gia công xuất khẩu chuyển tiếp theoquy định tại Điều 17 Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,gia công và đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài phải có các hồ sơ sau:

-Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nướcngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam.

-Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước ngoài (theogiá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉđịnh của phía nước ngoài;

-Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp)có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhậncủa Hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận.

-Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua Ngân hàng theo hướng dẫntại Điểm d.3 Mục này.

Vềthủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và Phiếu chuyển tiếp thực hiệntheo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến