BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1053/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời gian thanh khoản

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hạt Việt
(Địa chỉ: 159/39 Hoàng Văn Thụ, P8, Quận Phú Nhuận, TP HCM)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 17/TTHQ-2009 của Công ty Cổ phần Hạt Việtngày 21/02/2009 về việc gia hạn thời gian thanh khoản loại hình nhập nguyênliệu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 5.2, khoản 5 Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướngdẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CPngày 11/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất,dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế đượckéo dài hơn 275 ngày.

Ngoàira, để được áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn 275 ngày, ngoài hồ sơ hải quan,doanh nghiệp phải nộp công văn đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn275 ngày và giấy chứng minh việc kéo dài thời hạn giao hàng ghi trên hợp đồngxuất khẩu sản phẩm nếu hàng hóa thuộc đối tượng được kéo dài thời hạn nộp thuếdài hơn 275 ngày có nguyên nhân do thời hạn giao hàng trên hợp đồng xuất khẩusản phẩm phải kéo dài hơn.

Đềnghị Công ty CP Hạt Việt nghiên cứu kỹ Thông tư 05/2009/TT-BTC dẫn trên và liênhệ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Hạt Việt được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh