BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1053 TCT/NV6
V/v nộp thuế GTGT đối với ấn phẩm phát miễn phí

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3408/CT-HTr ngày 19/2/2003 của Cục thuế thành phố Hà Nội, về chính sách thuế đối với hàng hoá phát miễn phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục I, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: “Sản phẩm hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng hoặc để trả lương (trừ sản phẩm hàng hoá dùng để khuyến mại, quảng cáo theo quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 về khuyến mại quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại không phải tính thuế GTGT) giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Theo quy định nêu trên thì Cơ sở kinh doanh dùng ấn phẩm phát hành để cho, biếu, tặng, phát miễn phí, phải lập hoá đơn GTGT, nộp thuế GTGT, giá tính thuế và thuế suất tương đương với ấn phẩm cùng loại phát hành cùng thời điểm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương