ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/UBND-TM
V/v khu đất 988,6m2tại số 136A đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thép Tân Thuận

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Tân Thuận tại Văn bảnsố 23 ngày 12 tháng 01 năm 2009 và Văn bản số 37 ngày 25 tháng 02 năm 2009 vềviệc xin mua lại lô đất 988,6m2tại số 136A đường Bùi Văn Ba, phườngTân Thuận Đông, quận 7; Ý kiến đề xuất của Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) tạiCông văn số 1460/STC-BCĐ09 -CS ngày 23 tháng 2 năm 2009.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Hiện Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môitrường và Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố đang trong quá trình xiný kiến quy hoạch kiến trúc để xác lập các thủ tục định giá để đưa ra bán đấugiá khu đất 988,6m2tại số 136A đường Bùi Văn Ba, phường Tân ThuậnĐông, quận 7. Mặt khác theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 và khoản 4 Điều 1 sửa đổi, bổ sungkhoản 2 Điều 7 của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 vềviệc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhànước thì trường hợp khu đất 988,6m2 tại số 136A đường Bùi Văn Ba,phường Tân Thuận Đông, quận 7 chưa được phép bán chỉ định cho Công ty Cổ phầnThép Tân Thuận; Do đó, đề nghị Công ty Cổ phần Thép Tân Thuận nếu có nhu cầu sửdụng thì đăng ký tham gia mua đấu giá theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, TM, ĐT;
- Tổng Công ty Thép Việt Nam;
- Hội đồng Đấu giá QSD đất (Sở Tài chính);
- Ban Chỉ đạo 09 (Sở Tài chính);
- Sở TNMT; Sở XD; Sở KHĐT; Sở QHKT;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất ;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- VPHĐ-UB; CVP, PVP/KT, ĐT;
- Phòng TCTMDV, CNN, ĐTMT;
- Lưu: VT, (TM-V) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng