BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10536/BTC-CST
V/v thuế suất thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành in

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Kínhgửi: Hiệp hội In Việt Nam

Trả lời công văn số 11/HHIVN ngày19/6/2014 của Hiệp hội In Việt Nam kiến nghị xem xét, điều chỉnh thuế nhập khẩuđối với máy móc, thiết bị ngành in, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 30/7/2014 Bộ Tài chính cócông văn số 10462/BTC-CST traođổi với cácBộ ngành về phương án điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng máyin offset thuộc mã hàng 8443.13.00.

Về kiến nghị giảm thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi các chủng loại máy in khác thuộc các mã hàng 8443.14.00,8443.15.00, 8443.16.00, 8443.17.00 là không phù hợp với quy định của pháp luậtvề thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do các mặt hàng này trong nước đã sản xuấtđược theo quy định của Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phươngtiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sảnxuất được.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hộiIn và các đơn vị liên quan được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy