BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10539/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế mặt hàng Rượu

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Phòng Tham tán Kinh tế thương mại - Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tổng cục Hải quan xin gửi lời chào trân trọng nhất đếnPhòng Tham tán Kinh tế thương mại - Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân TrungHoa.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 04/8/2014 củaPhòng Tham tán Kinh tế thương mại - Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân TrungHoa đối với trị giá tính thuế mặt hàng Rượu trắng, xuất xứ Trung Quốc. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 205/2010/TT-BTCngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trị giá tính thuế đối với hànghóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đếncửa khẩu nhập đầu tiên. Giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiênđược xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tínhthuế hướng dẫn tại các Điều 13, 15, 16, 17, 18, 19 Thông tư này và dừng ngay ởphương pháp xác định được trị giá tính thuế (trừ các trường hợp xác định trịgiá tính thuế theo quy định tại Điều 20 Thông tư này). Các phương pháp xác địnhtrị giá tính thuế bao gồm:

- Phương pháp trị giá giao dịch;

- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt;

- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự;

- Phương pháp trị giá khấu trừ;

- Phương pháp trị giá tính toán;

- Phương pháp suy luận.

Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giákhấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể thay đổi cho nhau.

2. Đối với trường hợp Phòng Tham tán Kinh tế thươngmại - Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nêu tại văn bản ngày 04/8/2014,do không có hồ sơ cụ thể liên quan đến lô hàng nhập khẩu nên Tổng cục Hải quanchưa đủ cơ sở để trả lời Phòng Tham tán Kinh tế thương mại - Đại sứ quán nướcCộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mặt khác, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và để xử lý kiến nghị trong thời gian sớm nhất, đề nghị Phòng Tham tánKinh tế thương mại - Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hướng dẫndoanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được giảiquyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Phòng Tham tán Kinh tếthương mại - Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b-Chi).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái