BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1054/TCHQ-GSQL
V/v trả lời kiến nghị về ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Baw Heng Steel ViệtNam
(Đ/c: Khu CN Mỹ Xuân 2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời văn bản số 09009/BHS-TV ngày 09/02/2009 của Công tyTNHH Baw Heng Steel Việt Nam khiếu nại về việc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu 5 nămđối với nguyên vật liệu sản xuất cho dự án thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Hội nghị đối thoại về thuế và hải quan tại TP Hồ ChíMinh ngày 30/12/2008 Công ty có hỏi theo nội dung: Tại thời điểm cấp giấy phépđầu tư, địa bàn Công ty thực hiện dự án đầu tư là địa bàn có điều kiện kinh tếxã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghịđịnh 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, nay theo quy định tại Phụlục II, ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ thì địa bàn Công ty thực hiện dự án đầu tư không thuộc địa bàn có điều kiệnkinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, như vậy Công ty có được tiếp tục hưởng ưu đãivề thuế đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không?(Công ty không nêu việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư).

Tại khoản 1, Điều 20, Nghị định 108/2006/NĐ-CP nêu trên quyđịnh: Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đếnlợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi pháp luật, chính sáchmới đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được đảm bảo hưởng các ưu đãi được quy địnhtại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc một số biện pháp.

Do vậy, trên cơ sở câu hỏi của đại diện Công ty và quy địnhtrên, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã có ý kiến về nguyên tắc nhất trí với quanđiểm của Công ty là tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư theo địa bàn có điều kiệnkinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theoNghị định 149/2005/NĐ-CP đồng thời giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trêncơ sở hồ sơ thực tế xem xét trả lời Công ty.

Tuy nhiên, trên hồ sơ thực tế thể hiện Giấy phép đầu tư củaCông ty đã nhiều lần điều chỉnh, hiện nay Công ty đang hoạt động theo giấy phépsố 492023000041 ngày 24/07/2008 do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp, do vậy về ưu đãi thuế nhập khẩu sẽ được thực hiện theo hướngdẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 11281/BTC-CST ngày 23/09/2008 của Bộ Tàichính.

2. Do hiện nay Công ty không nhất trí với nội dung trả lờicủa Bộ Tài chính, vì vậy Tổng cục Hải quan sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ liên quancủa Công ty đến Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính để được giải quyết theo chứcnăng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Baw Heng SteelViệt Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh