TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1054/TCT-DNNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN đối với DN thực hiện cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam

Trả lời công văn số 19/CV-TV ngày 2/2/2006 của Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi công ty nhà nước sang Công ty cổ phần; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.1, mục VII, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì: “Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Theo quy định tại mục I, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và điểm 4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên thì: Điều kiện các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau:

1- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

2- Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng lao động bình quân trong năm ít nhất là:

- Ở đô thị loại đặc biệt và loại 1 là 100 người;

- Ở địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại danh mục B hoặc danh mục C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên là: 20 người.

3- Địa bàn khuyến khích đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm:

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại danh mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại danh mục C phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện nêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN khi thực hiện cổ phần hóa.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và trang vàng 1 Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc