VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Văn phòng Chính phủ xin đề nghị các Bộ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Quý I năm 2012, cụ thể như sau:
1. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã nêu tại khoản 1 Chỉ thị số 03/CT-TTg.
2. Các Bộ: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ đề án tái cơ cấu đối với DNNN hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.
3. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 trình Thủ tướng Chính phủ phương án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (4b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn