VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1054/VPCP-KTTH
V/v ban hành chính sách hỗ trợ đối với cơ sở kinh doanh dành riêng cho người tàn tật

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 06/TTr-BTC ngày14 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vềchính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêngcho người tàn tật, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngyêu cầu Bộ Tài chính căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theoNghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007) hoàn chỉnh dự thảo Quyếtđịnh trên để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy