BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10546/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần XNK Hòa An
(Số nhà 45B, ngõ 126 Khương Trung, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01/KN-HA /2014 ngày 02/07/2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Anđề nghị miễn phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng xe ô tô cứu thương nhập khẩuthuộc tờ khai hải quan số 7299/NKD ngày 09/6/2007. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.Hải Phòng thì ngày 22/7/2014 Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chinhánh Thanh Xuân đã thực hiện trích nộp vào NSNN số tiền chậm nộp thuế406.887.955 đồng của lô hàng xe ô tô cứu thương dẫn trên theo Quyết định cưỡngchế số 5423/QĐ-HQHP (KVI) ngày 10/7/2014 về việc cưỡng chế trích tiền gửi nộpngân sách nhà nước. Vì vậy, không có cơ sở xem xét việc miễn tiền chậm nộp thuếđối với tờ khai hải quan số 7299/NKD /KVI ngày 09/6/2007 của Công ty cổ phầnxuất nhập khẩu Hòa An.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT,TXNK-QLN(3b),(Giang).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang