BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10547/TCHQ-TXNK
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hà Tĩnh.
(Số 86 Phan Đình Phùng - Tỉnh Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 73 XNK/KHngày 05/8/2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu HàTĩnh về việc đề nghị xin xóa phần nợ thuế 112.116.497 đồng mà Cục Thuế tỉnhHà Tĩnh đã bù trừ. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến sau:

Số tiền thuế đề nghị xóa nêu trên đã được nộp vàoNgân sách nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khảnăng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 thì chỉ xóa nợ đối với các khoảncòn nợ. Số tiền thuế đã nộp vào NSNN thì không phải là số thuế còn nợ. Do đó,không có cơsở để xem xét, giải quyếtviệc Công ty đề nghị xóa phần nợ thuế đối với 112.116.497 đồng đã được Cục Thuếtỉnh Hà Tĩnh bù trừ, nộp vào NSNN.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuấtnhập khẩu Hà Tĩnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b), (Xuân).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang