BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10549/TCHQ-TXNK
V/v rà soát việc phân loại linh kiện, phụ tùng ô tô của Cty Đông Phong

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;

Tổngcục Hải quan nhận được báo cáo số 2450/BC-HQLS ngày 15.8.2014 của Cục Hải quantỉnh Lạng Sơn về việc rà soát việc phân loại linh kiện, phụ tùng ô tô đối vớiCông ty TNHH ô tô Đông Phong; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vềviệc phân loại linh kiện phụ tùng ô tô Đông Phong, Tổng cục Hải quan có côngvăn số 5755/TCHQ-TXNK ngày 22.5.2014 và công văn số 9602/TCHQ- TXNK ngày31.7.2014 hướng dẫn cụ thể.

Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào hồ sơ lô hàng, kết quả kiểm hóa hàngthực tế nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật, hình ảnh của bộ phận phụ tùng đó và đốichiếu với hướng dẫn phân loại tại các công văn trên để xác định mặt hàng giá đỡđó thuộc nhóm 8708 (chi tiết nâng đỡ, gá lắp bộ phận, phụ tùng xe ô tô) hay thuộcnhóm 8302 (giá đỡ hàng hóa các loại nêu tại chú giải nhóm 8302).

Tổngcục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng