BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1054TCT/DNK
V/v: miễn thuế, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Hùng Mại
(Đ/c: 10/L3 , Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trảlời công văn số 02/VBT ngày 15/03/2005 của Công ty TNHH Hùng Mại về việc chậmđề nghị miễn thuế, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiĐiểm 2 Mục F Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ và Nghịđịnh số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế TNDN quy định: “Cơ quan thuế kiểm tra phát hiện và kết luận có sựkhai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, xử phạt vi phạm về thuế thì cơ quanthuế có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền phạt tính khôngđúng trong thời hạn năm năm về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khaiman, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế”.

Căncứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Hùng Mại trong năm 2003 có đủ cácđiều kiện được miễn, giảm thuế TNDN theo Luật thuế TNDN hoặc Luật KKĐTTN đếnnay có công văn đề nghị thì Công ty được xét miễn, giảm thuế TNDN của năm 2003.

Đềnghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến