BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1054TCT/NV5
V/v miễn thuế GTGT cho đỗi tượng miễn trừ ngoại giao

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khê

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/LD đề ngày 06/03/2003 của Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khê hỏi về việc miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Đại sứ quán Cộng hoà liên bang Braxin hiện đang thuế nhà của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trước ngày 1/10/2002, theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 cảu Bộ Tài chính thì hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (có Giấy chứng nhận miễn trừ thuế GTGT của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao) là đối tượng không chịu thuế GTGT. Cơ sở bán hàng cung cấp dịch vụ cho các đối tượng này lập hoá đơn theo đúng quy định tại Mục IV, Phần B của Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên.

- Kể từ ngày 1/10/2002, theo hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì tất cả các hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao đều phải tính và ghi đầy đủ thuế GTGT

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Làng hoa Thuỵ Khê biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến