BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/BNN-HTQT
V/v Triển khai Hướng dẫn thực hiện Hợp phần tỉnh - Chương trình ARD SPS giai đoạn 2011-2012.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ARD SPS), kể từ năm 2011 Đại sứ quánĐan Mạch đã yêu cầu các tỉnh tham gia Chương trình ARD SPS thực hiện theophương thức hợp tác mới. Theo đó, nguồn vốn của Chính phủ Đan Mạch chuyển từ hỗtrợ Chương trình sang hỗ trợ ngân sách ngành (còn gọi là phương thức hỗ trợ“hòa đồng ngân sách”). Trên cơ sở thỏa thuận của các tỉnh tham gia Chương trìnhđã ký kết với Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ràsoát và thống nhất với Đại sứ quán Đan Mạch về nội dung bản Hướng dẫn thực hiệnHợp phần tỉnh – Chương trình ARD SPS giai đoạn 2011-2012.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn xin gửi kèm theo đây bản Hướng dẫn nêu trên và đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiệnnếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thông báo về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội để phối hợp kịp thờigiải quyết.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặtchẽ của Quý Ủy ban Nhân dân các tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội;
- Vụ TC, KHCN&MT;
- Viện IPSARP;
- Lưu: VT, HTQT (td1)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng