BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1055/BYT-KCB
V/v hướng dẫn cấp CCHN và GPHĐ khám bệnh, cha bệnh theo quy định ca Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ngày 01/07/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn Sở Y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 109/2016/NĐ-CP đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý.

2. Các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chưa quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì áp dụng và thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 và Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Giám đốc các Sở Y tế, y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng cơ sở KBCB trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP 6 tháng một lần báo cáo tình hình, kết quả công tác cấp CCHN và GPHĐ trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương và của đơn vị mình gửi về Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Y tế, Y tế ngành phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được tiếp tục hướng dẫn.

Nơi nhận:- Như trên;.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến