TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẩu E

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SX và TM Đại Phúc.
(Đ/c: Lô 8, Song Hành, KCN Tân Tạo, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 0810/CVDP-2013 ngày 8/10/2013của Công ty TNHH SX và TM Đại Phúc về việc xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu Ecó tham chiếu E123404900030098 cấp ngày 25/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp C/O mẫu E trên, Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 588/GSQL-TH ngày 4/9/2012 thông báo về việc C/O mẫu E sẽđược gửi đi xác minh. Tại thời điểm đó, yêu cầu xác minh C/O đã được gửi nhưngđến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của cơ quan cóthẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc.

Về thư xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E, theoHiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, kết quả xác minh của C/O chỉđược chấp nhận khi cơ quan cấp C/O của Trung Quốc gửi trực tiếp tới Tổng cụcHải quan. Theo đó, kết quả xác minh được gửi thông qua doanh nghiệp là khôngđúng đối với quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tybiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn