TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1055/TCT-DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH TM & DV Hoa Mai
Số 01 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân Định, Q1, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 09/HC-SN /06 ngày 20/3/2006 của Công ty TNHH TM & DV Hoa Mai về việc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca cho các doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Các loại hàng hóa, dịch vụ bán cho doanh nghiệp chế xuất và khu chế xuất… phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho cá nhân người lao động không được coi là xuất khẩu để áp dụng thuế suất 0% mà phải chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo thuế suất quy định như đối với hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì kinh doanh cung cấp bữa ăn (lương thực, thực phẩm đã qua chế biến) thuộc nhóm hàng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT là 10%.

Theo các quy định nêu trên thì hoạt động cung cấp bữa ăn giữa ca cho các doanh nghiệp chế xuất tại các khu chế xuất và khu công nghiệp không được coi là xuất khẩu. Cơ sở kinh doanh phải tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến