BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
--------------
V/v: Kiểm tra, giám sát ô nhiễm phóng xạ sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Các Chi cục Kiểm dịch động vật vùng.

Cục Thú y nhận được Công văn số 1599/BNN-QLCL ngày 08/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số nội dung trong Công văn số 966/BNN-QLCL ngày 14/4/2011 về việc kiểm soát dư lượng phóng xạ trong thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam. Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Cục Thú y có ý kiến như sau:
1. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm theo hướng dẫn tại Công văn số 1599/BNN-QLCL ngày 08/6/2011, Công văn số 966/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 673/TY-KD ngày 20/4/2011 của Cục Thú y.
2. Tần suất lấy mẫu để kiểm tra mức phóng xạ được áp dụng theo từng Doanh nghiệp đối với các lô hàng đăng ký nhập khẩu tại mỗi cửa khẩu.
a) Thực hiện lấy mẫu với tần suất 100% các lô hàng có xuất xứ từ các tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi của Nhật Bản;
b) Thực hiện lấy mẫu với tần suất 20% các lô hàng đăng ký nhập khẩu (05 lô hàng lấy mẫu kiểm tra 01 lô) có xuất xứ từ các tỉnh khác của Nhật Bản;
3. Chỉ được phép hoàn tất các thủ tục kiểm dịch để thông quan hàng hóa sau khi đã kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, ô nhiễm phóng xạ và đạt yêu cầu.
Trường hợp nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BYT ngày 17/5/2011 của Bộ Y tế ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm (gửi kèm), yêu cầu chủ hàng thực hiện việc tái xuất toàn bộ số hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
4. Các đơn vị tổng hợp báo cáo kinh phí cho việc lấy mẫu, gửi mẫu, phân tích mẫu và gửi về phòng Tài chính - Cục Thú y trước ngày 25/6/2011 để tổng hợp báo cáo Bộ.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Cục Thú y để xử lý kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT; (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát; (để b/c);
- TTr. Diệp Kỉnh Tần; (để b/c);
- TTr. Lương Lê Phương; (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục QLCL NLS và TS;
- Lưu VT, KD.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Dân

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?