BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1055TCT/NV5
V/v thuế đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Chi Nhánh Ngân hàng thương mại Chinatrust

Trả lời công văn số 01/03/CV ngày 2/1/2003 của Chi Nhánh Ngân hàng thương mại Chinatrust về vấn đề thuế đối với lãi tiền vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, khoản lãi tiền cho vay do Ngân hàng trung ương Đài Loan thu được từ Chi Nhánh Ngân hàng thương mại Chinatrust thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi Nhánh Ngân hàng thương mại Chinatrust biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến