TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú
Địa chỉ: 314 Luỹ Bán Bích, p.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú
MST: 0303640880

Trả lời văn bản số CV 64/NTP ngày 08/02/2012 của Công ty về chínhsách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết n, khoản 6 Điều 1 Nghị Định số 122/2011/NĐ –CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ –CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 1/3/2012 và ápdụng cho kỳ tính thuế từ năm 2012 trở đi ):

”Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù laotrả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất,kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để trả chongười lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theoquy định của pháp luật; các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọcho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởngtại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quychế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính củaCông ty, Tổng công ty ” thuộc khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty trong năm 2012 có Chi mua bảo hiểm nhânthọ cho người lao động nếu khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện và mức được hưởngtại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quychế tài chính của Công ty và khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN theo quy định nêu trên. Về các nội dung cụ thể có liên quan, đềnghị Công ty chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./

Nơi nhận
- Như trên;
- Phòng PC
- P.Kiểm tra 1
- Lưu: VT, TTHT
232 /12 mthu

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga