TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/GSQL-GQ3
V/v Xin cấp giấy phép có ký hiệu riêng cho phương tiện vận tải thực hiện Dự án ODA tại CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Liên Đoàn INTERGEO
(đ/c: Ngõ 442 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Trả lời công vănsố 396/ĐCQT-KH ngày 18/7/2014 của Quý cơ quan về việc nêu tại trích yếu, CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Hiện nay, đốivới các phương tiện vận tải phục vụ thi công dự án tại Lào, việc xuất nhập cảnhphải có giấy phép liên vận theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với trường hợpcác phương tiện phục vụ dự áncủa Liênđoàn có thời hạn phục vụ tại đất Lào dài ngày, đề nghị Liên đoàn báo cáo BộGiao thông vận tải để được xác nhận các phương tiện vận tải phục vụ dự án nêu trênkhông thuộc đối tượng điều chỉnh của điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư38/2011/TT-BGTVT Trong trường hợp được Bộ Giao thông vận tải xác nhận, cácphương tiện được làm thủ tục hải quan theoquyđịnhtại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

2/ Việc cấp giấyphép có ký hiệu riêng cho phương tiện vận tải thực hiện Dự án ODA tại CHDCNDLào theo Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCNDLào ký ngày 14 tháng 9 năm 2007 không thuộc thẩmquyền của Tổng cục Hải quan.

Trên đây là ý kiếncủa Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan thông báo để Quý cơ quan biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha