BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1056/TCHQ-KTTT
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty CP công nghiệp và dịch vụ Thiên Hà.
(Số 52 ngõ 128C, Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trảlời công văn số 10/09/CV-TH ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Công ty CP côngnghiệp và dịch vụ Thiên Hà về việc đề nghị xác nhận Doanh nghiệp không nợ thuế;Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi rongày 26/02/2009 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty CP công nghiệp và dịch vụThiên Hà, MST: 0102396424 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liênquan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hànhvăn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm traviệc nợ thuế của Doanh nghiệp trên. Trường hợp xác định Doanh nghiệp còn nợthuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánhtrên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáongay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Doanh nghiệp;Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổngcục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Doanh nghiệp tại đơn vị mình.

3.Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục xuấtnhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đủthuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khigiải phóng hàng.

4.Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiệnDoanh nghiệp có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộpNSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu tráchnhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty CP công nghiệp và dịch vụ Thiên Hà và Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3 bản).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng