BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: thuế NK bộ linh kiện ô tô của CTy CP Tập đoàn Thành Công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính.

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc việc phân loại và tính thuế đối với 156 bộ linh kiện để lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công. Từ tháng 7/2010 đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công đã nhập khẩu 156 bộ linh kiện để lắp ráp ôtô với mức độ rời rạc chưa đáp ứng theo quy định của Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hai mẫu xe Santa Fe và Sonata theo công văn số 1610/BKHCN-ĐTG ngày 07/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ(phần thân xe đã được hàn và sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu).
Về việc này, ngày 19/1/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 115/BKHCN-ĐTG gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ"Đối với 156 bộ linh kiện ô tô của hai mẫu xe Santa Fe và xe Sonata đã được Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công nhập khẩu trước khi hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử dây chuyền công nghệ, có mức độ rời rạc chưa đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN , đã được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, chấp thuận tại Công văn số 1610/BKHCN-ĐTG ngày 07/7/2010 là phù hợp với quy định tại Điều 1 của Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005".
Căn cứ công văn số 115/BKHCN-ĐTG nêu trên, để thực hiện thống nhất chính sách thuế đối với mặt hàng bộ linh kiện ô tô nhập khẩu, giải quyết dứt điểm vướng mắc đối với 156 bộ linh kiện của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Tổng cục Hải quan dự thảo Tờ trình báo cáo Bộ xem xét đồng ý với nội dung công văn số 115/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ và việc tính thuế của Cục Hải quan địa phương đối với 156 bộ linh kiện đã được thông quan.
Tổng cục Hải quan kính đề nghị Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình Bộ (đính kèm) để Tổng cục Hải quan có cơ sở trình Bộ xem xét quyết định.
Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 09/3/2012.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường