VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10562/VPCP-V .III
V/v Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Đài truyền hình Việt Nam.

Theo đề nghị của Trung ương Hội Cựuchiến binh Việt Nam tại Tờ trình số 544/TTr-CCB ngày 02/12/2013 về việc tổ chứcĐại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựuchiến binh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Kế hoạch củaTrung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lầnthứ V kết hợp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam nêu tạivăn bản trên. Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện cho các cấp Hội tổ chức hộinghị thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" và kỷ niệm ngày thành lập HộiCựu chiến binh Việt Nam thiết thực, hiệu quả.

2. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư;Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyềnhình Việt Nam và các cơ quan liên quan tạo điều kiện để tổ chức tuyên truyền vềhoạt động thi đua yêu nước của tập thể, cá nhân Hội Cựu chiến binh.

3. Hội Cựu chiến binh Việt Nam làmviệc với Bộ Nội vụ đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân cónhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội trong 5 nămqua theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan biết và phốihợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; Các Vụ: KGVX, KTTH, TCCV, NC; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng