BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1056TCT/ĐTNN
V/v: chứng từ sử dụng trong việc hạch toán các khoản chi hỗ trợ đại lý bằng tiền

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Côngty KAO Việt Nam

Trảlời văn bản số 210105/TĐHH ngày 21/03/2005 của công ty Kao Việt Nam đề nghịhướng dẫn lập chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ khuyến mại hỗtrợ tiếp thị cho các đại lý bán hàng của Công ty bằng tiền, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Việcsử dụng hóa đơn GTGT sẽ tạo thuận lợi hơn cho Công ty trong việc hạch toán chiphí cũng như ghi nhận khoản tiền nhận được của các đại lý bán hàng của Công ty.

Việcsử dụng hóa đơn GTGT hay phiếu thu/ phiếu chi không có sự khác biệt trongtrường hợp các doanh nghiệp nghiêm túc trong việc hạch toán doanh thu chi phí.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty Kao Việt Nam được biết và thực hiện theo hướng dẫncủa Cục thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn 363 CT/TT&HT ngày 11/03/2005./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VP (HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến