BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1057/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy.
(Địa chỉ: 116 Nguyễn Đức Cảnh - Cát Dài - Lê Chân - Thành phố Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0114/CV-HH ngày 10/01/2014 của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huyvề việc khiếu nại xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu. Qua xem xét, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ điểm 2 Điều 8 Luật Khiếunại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định về hình thức khiếunại, thì: "Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơnkhiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếunại; tên, địa chỉ của cơ quan…bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệuliên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếunại."

Tuy nhiên, tại công văn nêu trêncủa Công ty chưa thể hiện đầy đủ địa chỉ của cơ quan bị khiếu nại, khiếu nạinội dung gì, mà chỉ đề nghị xem xét chấp nhận trị giá khai báo là chưa đúng đốivới quy định về hình thức khiếu nại bằng đơn.

2/ Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Khiếunại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngàynhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đăngký thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Căn cứ khoản 6 điều 11 Luật Khiếunại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hếtmà không có lý do chính đáng thì không được thụ lý giải quyết.

Xem xét hồ sơ khiếu nại thì Quyếtđịnh giải quyết khiếu nại lần đầu số 1226/QĐ-HQLS ngày 27/11/2013. Tuy nhiên,đến ngày 10/01/2014 Công ty mới có đơn khiếu nại lần hai và gửi đến Tổng cụcHải quan ngày 15/01/2014.

Để có cơ sở giải quyết khiếu nại,đề nghị Công ty cung cấp tài liệu chứng minh thời điểm nhận được Quyết địnhgiải quyết khiếu nại lần đầu số 1226/QĐ-HQLS ngày 27/11/2013 của Cục trưởng CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan(Cục Thuế xuất nhập khẩu) trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày ban hành công vănnày.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn