BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10572/BCT-XNK
V/v thanh lý nguyên vật liệu nhập khẩu do không còn nhu cầu sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH RHYTHM PRECISION VIỆT NAM
(lô 42, KCN Nội Bài, H.Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1506/CV-RPV ngày 29 tháng 10năm 2012 của Công ty TNHH RHYTHM PRECISION VIỆT NAM về việc thanh lý nguyênliệu nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Việc thanh lý hàng nhập khẩu của các doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) được quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhậpkhẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy địnhtại Nghị định của Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 Quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư, theo đó:

- Đối với nguyên vật liệu dư thừa, tồn kho, khôngđảm bảo chất lượng, không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp, doanh nghiệp FDI được thanh lý theo các hình thức được "xuất khẩu,nhượng bán tại thị trường Việt Nam, cho, biếu, tặng, tiêu hủy" (điểm a, ckhoản 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM nêu trên của Bộ Công Thương).

- Hồ sơ, thủ tục thanh lý hàng nhập khẩu được thựchiện theo khoản 1 mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM nêu trên của Bộ CôngThương.

Như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý theo quyđịnh, Công ty được bán tại thị trường Việt Nam cho các doanh nghiệp có nhu cầu,gồm doanh nghiệp nội địa, hoặc doanh nghiệp chế xuất …

Bộ Công Thương thông báo để Công ty được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- TT Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà